Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 579,00 zł  [netto] (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 1101,00 zł [netto] (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 1206,00 zł [netto] (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA - 218,00 zł [netto]  (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

 

 

 

globalmed

Zasady zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi


Krok pierwszy - zlecenie od lekarza

Gdy lekarz zdiagnozuje u pacjenta konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wówczas na specjalnym formularzu wystawia na nazwisko pacjenta "zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym". W zależności od rodzaju przedmiotu bądź środka, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Zgodnie z przepisami tylko określony specjalista może przepisać wskazany sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy (np. zlecenie na aparat słuchowy wystawia laryngolog, a na soczewki okularowe - okulista).


Krok drugi - potwierdzenie zlecenia

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, na terenie którego pacjent jest zameldowany. W przypadku czasowego zameldowania poza miejscem stałego zameldowania - zlecenie może być potwierdzone w tym oddziale Funduszu, na terenie którego ubezpieczony jest czasowo zameldowany. Może zdarzyć się również konieczność natychmiastowego zaopatrzenia pacjenta w sprzęt ortopedyczny podczas pobytu w innym województwie. W takim przypadku zlecenie potwierdza oddział, na terenie którego pacjent jest zameldowany. Należy pamiętać, że przy potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
Pamiętajmy, że pracownik NFZ, który potwierdza prawo do uzyskania przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego w razie jakichkolwiek wątpliwości ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu! Informację o miejscach, gdzie w danym województwie potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne uzyskacie Państwo w oddziale wojewódzkim NFZ lub znajdziecie na jego stronie internetowej. 
W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego nie trzeba każdorazowo potwierdzać zlecenia w NFZ przed jego realizacją. Przy cyklicznym zaopatrzeniu wydawana jest choremu tzw. Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego - ważna 12 miesięcy kalendarzowych. Dzięki takiej karcie nie trzeba co miesiąc potwierdzać zlecenia w punktach oddziału wojewódzkiego NFZ. Karta wydawana jest w punktach NFZ, gdzie odbywa się rejestracja zleceń.


Czas oczekiwania na potwierdzenie i realizację zlecenia

Refundacja i potwierdzanie zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prowadzone są na bieżąco. W przypadku braku środków finansowych na pełne pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia pacjentów w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, odział Funduszu tworzy listę pacjentów oczekujących na potwierdzenie realizacji zleceń, na którą wpisuje pacjentów w kolejności zgłoszenia.


Krok trzeci - zakup przedmiotu
Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak np. wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, protezy, aparaty słuchowe, szkła okularowe czy materace przeciwodleżynowe ważne są przez 30 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. W tym czasie ubezpieczony musi potwierdzić zlecenie do refundacji i oddać do realizacji,. W przypadku wprowadzenia zlecenia do kolejki okres ważności zlecenia wydłużony zostaje o czas oczekiwania w kolejce. 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zlecenia na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu, zestawy infuzyjne (wkłucia) do pomp insulinowych. Takie zlecenie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia go przez lekarza. Pamiętajmy jednak, że pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. 
Kiedy mamy już potwierdzone do refundacji zlecenie lub zlecenie i Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego (w przypadku środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania) to zgłaszamy się do wybranej placówki na terenie kraju, która podpisała umowę z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego. Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt protetyki słuchu. Wykaz miejsc, gdzie można zrealizować zlecenie dostępny jest na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pacjent dokonuje osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba, posiadająca jego pisemne upoważnienie w dowolnej formie (NFZ nie narzuca żadnych druków czy formularzy). Jeśli stan zdrowia pacjenta uniemożliwia wypisanie upoważnienia, wówczas wystarcza zaświadczenie lekarza, że stan pacjenta uniemożliwia mu pisanie. 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zakupu środków pomocniczych, które wydawane są co miesiąc. Jeśli pacjent nie może ich sam odebrać, wówczas może to uczynić w jego imieniu każda inna osoba bez konieczności posiadania upoważnienia.
Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia - przed złożeniem podpisu należy zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na opakowaniu wybranego przedmiotu.


Zasady refundacji

NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach ministerstwa zdrowia. Jeśli cena wybranego przez Państwa przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca pacjent. Zatem wysokość dopłaty pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu. Ta informacja jest bardzo istotna, o czym również świadczy fakt, że pracownicy Funduszu wypisują na zleceniu wystawionym przez lekarza kwotę limitu, do wysokości którego NFZ refunduje zaopatrzenie.  
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia refundacja danego środka czy przedmiotu przysługuje Państwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego wniosku na następny wyrób medyczny. Dlatego warto uważnie dokonywać zakupu zaopatrzenia, by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał Państwa oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania. Jest to istotne dla skuteczności działania, ale także z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości wcześniejszej refundacji nowego zaopatrzenia przed upływem terminu wynikającego z przepisów.


Czy jeśli pacjent sam zakupi sprzęt może liczyć na zwrot kosztów przez NFZ?

NIE. Jedyną podstawą refundacji - zgodnie z przepisami - jest zlecenie wystawione przez lekarza, potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ. Zlecenie jest rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on sprzęt, za który punkt realizujący zaopatrzenie rozlicza się z NFZ. Jeśli cena sprzętu przekracza limit określony w przepisach - pacjent dopłaca jedynie różnicę. 
Obowiązujące przepisy nie pozwalają natomiast na zwrot pacjentowi kosztów, poniesionych przy zakupie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego dokonanym poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie przedłożonego oddziałowi NFZ rachunku czy faktury.


Refundowane naprawy sprzętu

Zgodnie z ministerialnymi przepisami część przedmiotów ortopedycznych z wykazu przedmiotów refundowanych podlega refundowanej przez NFZ naprawie (np. wózek inwalidzki, aparaty ortopedyczne, protezy kończyn). Podstawą do naprawy jest wypełniony wniosek o wykonanie naprawy, który pacjent musi potwierdzić w oddziale wojewódzkim NFZ. Wniosek na naprawę traci ważność po upływie 30 dni od daty potwierdzenia. Realizacja napraw odbywa się z reguły w placówce, w której pacjent dokonał zakupu przedmiotu ortopedycznego.


Zasady przedterminowego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

Zdarzają się sytuacje, że dany przedmiot ortopedyczny w wyniku zmian w stanie zdrowia u chorego przestaje spełniać swoją funkcję. Przypadki takie mogą dotyczyć np. dzieci, które ze względu na rozwój fizyczny nie mogą dalej posługiwać się danym przedmiotem ortopedycznym, gdyż wyczerpały się możliwości regulacji, jak również osób dorosłych, u których nastąpiły takie zmiany w stanie zdrowia, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego zaopatrzenia.
W opisanych sytuacjach lekarz może wypełnić zlecenie pomimo, że nie upłynął jeszcze okres użytkowania przedmiotu ortopedycznego. Konieczne jest tu jednak uzasadnienie przyznania po raz kolejny odpowiedniego wyrobu. Takie zlecenia są potwierdzane przez oddział NFZ. Przedterminowe zaopatrzenie nie przysługuje w odniesieniu do środków pomocniczych!


Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (DzU z 2004 r. nr 276 poz. 2739 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (DzU z 2004 r. nr 275 poz. 2732 z późn. zm.);
  • Zarządzenie Nr 62/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2007r. (z późn. zm.).

Źródło: Centrala NFZ (www.nfz.gov.pl)

 
statystyka